Column: Leefbaarheid en participatie

Om aan te geven hoe betrokken Lingewaardse politieke partijen zijn bij de leefomgeving van hun inwoners en ondernemers stonden leefbaarheid en participatie met hoofdletters geschreven in hun verkiezingsprogramma's. Ook in het coalitieprogramma en in het uitvoeringsprogramma van het college is dit thema een speerpunt.

Leefbaarheid is in de politiek vooral de laatste jaren een populair thema. Maar iedereen vertaalt dit containerbegrip op zijn eigen manier. Leefbaarheid wordt voor een groot deel bepaald door persoonlijke mening en gevoelens. Wat voor de één de kwaliteit van het leven verhoogt, zal voor de ander die kwaliteit juist doen afnemen.

Leefbaarheid betekent voor mij: de mens centraal, waarbij het niet gaat om de kwantiteit, maar de kwaliteit. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van voldoende voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, winkels, sportaccommodaties, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen, openbaar vervoer en recreatieve mogelijkheden. Maar ook minder tastbare zaken als (sociale) veiligheid (inbraak, drugsgebruik en vandalisme), zaken die te maken hebben met milieu (zwerfvuil, bodemverontreinigingluchtkwaliteit en geluidsoverlast) en de aanwezigheid en kwaliteit van WMO-voorzieningen, buurtcontacten en vormen van burenhulp.

Ik constateer dat het in Lingewaard goed gaat met burgerparticipatie en burgerinitiatieven. Inwoners komen met mooie plannen om hun leefomgeving te versterken. Lingewaard Doet en het Project Naoberschap zijn twee initiatieven die de onderlinge contacten met buren versterken.

Lingewaard Doet startte met succes in Angeren en Gendt. Inwoners zamelden geld in voor initiatieven die hun straat of buurt nog mooier, leuker of beter maken. Het hoofddoel van het project Naoberschap is om elkaar te helpen, samen de woon- en leefsituatie voor en achter de voordeur te optimaliseren en stelt initiatiefnemers in staat om mooie buurtprojecten te realiseren.

Samen maken we een samenleving waar het prettig wonen en werken is. Waar voldoende woningen zijn voor starters en senioren. Waar we naar elkaar omkijken. Waar kinderen zich kunnen ontwikkelen. Waar ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Waar het goed recreëren is. Waar veel culturele festiviteiten zijn. Waar een goed ondernemersklimaat heerst. Waar mantelzorgers en vrijwilligers de waardering en ondersteuning krijgen die ze verdienen. En waar inwoners tevreden zijn over de WMO-voorzieningen.


Als raadslid van Lokaal Belang Lingewaard blijf ik me daarvoor inzetten.

Bud Joosten
(Gemeentenieuws Raadspraat 6-2-19)

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu