Algemene beschouwingen programmabegroting 2019

Algemene beschouwingen programmabegroting 2019

Waar gaat de Gemeente in het komend jaar op inzetten, welke projecten krijgen voorrang en wat vindt LBL belangrijk. De behandeling van de programmabegroting 2019 vond plaats op 8 november.

Op de jaarlijkse begrotingsraad geeft elke fractie haar beschouwing over de programmabegroting en de keuzes die daarin worden gemaakt voor het komend en daarop volgende jaren. Hier volgen enkele hoofdpunten en de volledige tekst.


Voor LBL zijn de hoofdpunten:

- Begroting 2019: LBL is tevreden dat de ambities vanuit het coalitieprogramma opgenomen zijn in de begroting, de begroting ruimte geeft voor investering, risico's in beeld zijn en er voldoende reserves zijn om tegenslagen op te vangen.

- Woningbouw uitstekend, op voorwaarde dat er voldoende oog blijft voor de steeds maar drukkere wegen.

- Inwonersinitiatieven: we ervaren de ontwikkeling om inwoners steeds meer en beter te betrekken bij de eigen leefomgeving als een hele goede ontwikkeling.

- Internet in het buitengebied. Wat ons betreft een must, marktpartijen doen nu onderzoek. Onze vraag aan het college: hoe begeleidt u inwoners in dit proces?

- Cultureel erfgoed: onze motie om onderzoek te doen of Kasteel Doornenburg, Fort Pannerden en MeaVota zelf scholen kunnen benaderen om met hen het culturele erfgoed te delen (lespakket) en daarvoor een prestatiesubsidie ontvangen kreeg steun van het college. Het resultaat verwachten we tweede kwartaal 2019, lees hier de motie>>

- Gezonde schoolgebouwen: LBL is zeer content met de 27 miljoen euro die gereserveerd wordt om de schoolgebouwen samen met de besturen in de komende jaren op te knappen. Dat kan in de vorm van renovatie of nieuwbouw. Eind van dit jaar zal dit duidelijk worden in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan.

- Duurzaamheid: de tijd is rijp voor concretere stappen. Veel mensen nemen zelf initiatieven, zo ook de gemeente met bijvoorbeeld zonnepanelen op de eigen gebouwen. De warmtevisie begin 2019 vormt wat ons betreft een een volgend uitgangspunt.

- Historische gevels in winkelgebied. In de Gids Ruimtelijke Kwaliteit is vastgesteld dat karakteristieke gevels in vooral winkelgebieden in de oude luister hersteld zouden moeten worden. Om dit te stimuleren vragen we het college onderzoek te doen naar het instellen van een gevelfonds waaruit pandeigenaren een stimuleringssubsidie kunnen ontvangen. Het college heeft aangegeven dit uit te willen voeren en tweede kwartaal 2019 te rapporteren. Lees hier de motie>>

- Locatie Aoysius: We wachten met gepaste spanning op de planvorming herontwikkeling Aloysiuslocatie medio 2019, waarbij wonen, ruimte voor cultuur en raadsactiviteiten, maar ook resultaten onderzoek naar ondergronds parkeren onderdelen zijn.
Daarnaast blij met de toezegging om begin 2019 helderheid te geven over de huisvesting van turnvereniging SGS.

- Jongerenraad: LBL ondersteunt, net als overigens alle andere fracties in de raad, de komst van een Jongerenraad in Lingewaard. Ten behoeve van deze Jongerenraad wordt nu een budget vrijgemaakt. Lees hier het amendement>>
 

De volledige tekst van de Algemene Beschouwingen uitgesproken door fractievoorzitter René Derksen leest u hier>>

Wilt u meer weten over de begroting, kijk op deze overzichtelijke site Programmabegroting 2019>>'Laten we blijvend bouwen aan een ondernemend, sociaal en veilig Lingewaard'
Terug naar overzicht

Fractie

Agenda

Partij

© Leijser.nu